Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Prawo międzynarodowe - Zagadnienia prawne -

Nawigacja

Zagadnienia prawne

Prawo międzynarodowe

Autor:
04.02.2016

Zamieszczony wykaz obejmuje najistotniejsze akty prawne Rady Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania i zwalczania korupcji.

RADA EUROPY

Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2443)

Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 29 poz. 249)

Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 981)

Rezolucja Nr (97) 24 w Sprawie Dwudziestu Zasad Wiodących W Walce Z Korupcją (przyjęta przez Komitet Ministrów 6 listopada 1997 roku na 101. Sesji)

Rezolucja Nr (99) 5 powołująca Grupę Państw przeciw Korupcji (GRECO) (przyjęta przez Komitet Ministrów 1 maja 1998 roku, na 103. Sesji)

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. (Dz. U. 2007 nr 84 poz. 563)

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU /OECD/

Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r. (Dz. U. 2001 nr 23 poz. 264)

UNIA EUROPEJSKA

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (notyfikowana jako dokument nr SEC(1999) 802) (1999/352/WE, EWWiS, Euratom) (Dz. Urz. UE L 136 z 31.05.1999, s. 20)

Decyzja Komisji z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca decyzję 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2013/478/UE) (Dz. Urz. UE L 257 z 28.09.2013, s. 19.)

Decyzja Ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz. Urz. UE L 192 z 31.07.2003, s. 54)

Decyzja Ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WsiSW) (Dz. Urz. UE L 182 z 5.07.2001, s.1)

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WsiSW)

 

do góry