Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 - Profilaktyka korupcyjna -

Nawigacja

Profilaktyka korupcyjna

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Autor: Redaktor
03.02.2016

W dniu 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Rady Ministrów nr 37 (M.P. z 2014 r. poz. 299) ustanowiono „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Głównym celem Programu jest ograniczenie korupcji w kraju, natomiast cele szczegółowe dotyczą wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych oraz wzmocnienia zwalczania korupcji. Przyjęto założenie, że realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Straży Granicznej musi przebiegać w sposób skoordynowany, zorganizowany oraz planowy. Straż Graniczna podejmuje w związku z tym przedsięwzięcia o dwojakim charakterze tj. organizacyjne – mające na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności oraz merytoryczne – stanowiące wprost wypełnianie założeń Programu. W ramach przedsięwzięć merytorycznych realizowane są zadania stałe określone w Programie oraz działania, gdzie szefem grupy roboczej jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej powołał w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Zespół do spraw wdrażania Planu realizacji przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej na lata 2014-2019.

Zespołem kieruje:

płk SG Artur GOŹDŹ

Naczelnik Wydziału I Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

tel. +48 22 500 4538

do góry