Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 18. Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (symbol „05”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

18. Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (symbol „05”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Tak, wiza wydana w celu „05” uprawnia również do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę.

Wizy wydane przez państwo polskie w celu innym niż: turystyczny, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, w okresie swojej ważności, uprawniają do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę lub w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdowy – na podstawie zarejestrowanego przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

do góry