Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 16. Jakie wizy uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

16. Jakie wizy uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ...

cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu:

  • turystycznym – symbol „01”,
  • korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”,
  • przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – symbol „21”. 
do góry