Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 15. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jak mam obliczyć długość dozwolonego pobytu w Polsce ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

15. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jak mam obliczyć długość dozwolonego pobytu w Polsce ?

Autor: Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Kwestia pobytu obywateli USA na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej została uregulowana przez porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP, a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zniesienia wiz dla obywateli USA z dnia 04.04.1991 r.

Zgodnie z zapisami ww. porozumienia zniesiony został obowiązek wizowy dla obywateli USA przy podróżach do Polski na okres nie przekraczający 90 dni pobytu.

Na podstawie interpretacji ww. przepisów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przyjętej przez Straż Graniczną, opuszczenie terytorium RP przez obywatela USA, przed zakończeniem 90 dniowego okresu pobytu, może nastąpić do innego państwa obszaru Schengen (pod warunkiem, że pobyt w tym kraju obywatela USA będzie legalny) lub do państwa trzeciego. Istotny jest sam fakt przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz pobytu przynajmniej jednodniowego na terytorium innego kraju. Dowodem potwierdzającym fakt opuszczenia przed zakończeniem 90 dniowego okresu pobytu przez obywatela USA na terytorium RP może być stempel kontroli granicznej w dokumencie podróży - w przypadku wyjazdu do państwa znajdującego się poza obszarem Schengen (tj. np. Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Irlandii etc.) lub posiadanie dokumentów potwierdzających fakt pobytu cudzoziemca na terytorium innego państwa - w przypadku wyjazdu do państwa obszaru Schengen (np. imienny rachunek za pobyt w hotelu).

Po ponownym wjeździe na terytorium RP, obywatelowi USA przysługuje prawo kolejnego pobytu przez okres nie przekraczający 90 dni. Kolejne okresy pobytu liczone są od początku i nie są ograniczone półrocznym, czy też rocznym limitem czasu. Nie ma również limitu powtarzalności 90-dniowych okresów pobytu obywateli USA na terytorium RP.

do góry